REGULAMIN

Projekt: “Modern Band for Kids”

Fundacja The Polish Modern Music Institute (KRS: 0000813308)

Preambuła

MODERN BAND FOR KIDS to nowy program kształcenia, który koncentruje się na kompleksowym rozwoju zdolności muzycznych dziecka poprzez wprowadzenie go w świat najpopularniejszych gatunków muzycznych na świecie takich jak: Blues, Jazz, Pop, Rock, Rap/Hip-Hop, R&B, Soul, czy Muzyka Elektroniczna. 

Program obejmuje zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe, a etapowe kształcenie, podzielone na bloki zarówno teoretyczne jak i praktyczne pozwoli na systematyczne i pełne zdobywanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu muzyka. 

Celem projektu jest umożliwienie dziecku poznania szerokiego zakresu zagadnień związanych z zawodową pracą muzyka, zaczynając od teorii muzyki, a kończąc na podstawach biznesowych. Szczególny nacisk kładziony jest na zdobywanie praktycznego doświadczenia poprzez prowadzenie zajęć w studiu nagrań, motywowanie do ćwiczeń, tworzenia własnych kompozycji i wspólnych improwizacji co ma pozytywny wpływ na poczucie muzycznej estetyki, a także prowadzi do obycia się ze współpracą z innymi muzykami i wypracowania pozytywnych zachowań niezbędnych do tworzenia zespołu muzycznego. 

Projekt organizowany jest przez Fundację The Polish Modern Music Institute, posiadającą wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i jest projektem pilotażowym, który ma prowadzić w przyszłości do reformy programowej polskiego szkolnictwa. 

Program może być realizowany w szkołach podstawowych, ośrodkach kultury oraz w ośrodkach opieki dziennej.

1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin projektu “Modern Band for Kids”.
 2. Fundacja PMMI – Fundacja The Polish Modern Music Institute z siedzibą przy ulicy Podłęskiej 9/98, 30-865 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000813308, reprezentowana przez Wasyla Jerenowskiego – Prezesa Fundacji PMMI, występująca jako Organizator projektu Modern Band for Kids. 
 3. Biuro Fundacji PMMI – lokal znajdujący się przy ul. Rynek Dębnicki 6/1, Kraków 30-319.
 4. Program – „MODERN BAND FOR KIDS” – program kompleksowego kształcenia muzycznego, skoncentrowany na rozwoju dziecka w gatunkach muzycznych uznawanych za muzykę popularną, w szczególności, Blues, Jazz, Pop, Rock, Rap/Hip-Hop, R&B, Soul, Muzyka Elektroniczna obejmujący zajęcia indywidualne, grupowe i zespołowe, o którym mowa w Preambule Regulaminu.
 5. Rodzic / Opiekun prawny – przedstawiciel ustawowy małoletniego. 
 6. Dziecko – małoletni uczęszczający do placówki oświatowej, na terenie której realizowany jest Program, reprezentowany przez Rodzica / Opiekuna prawnego.
 7. Zajęcia pozalekcyjne – płatne zajęcia dodatkowe, odbywające się na terenie placówki oświatowej poza obowiązkowym programem nauczania.
 8. Czas trwania jednych zajęć pozalekcyjnych – 45 minut.
 9. Lista kandydatów – lista dzieci zainteresowanych uczestnictwem w Programie, których przedstawiciele ustawowi wyrazili chęć udziału w projekcie ale nie doręczyli jeszcze Dokumentów lub nie dokonali Opłaty wpisowej, co stanowi warunek uzyskania statusu Uczestnika. 
 10. Uczestnik – uczeń szkoły podstawowej zakwalifikowany do udziału w Programie.
 11. Wiek uczestnika – Program dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych w wieku 7 – 15 lat. Zakwalifikowani uczestnicy programu zostaną przydzieleni do następujących grup wiekowych:

I grupa wiekowa 7-9 lat,

II grupa wiekowa 10-12 lat,

III grupa wiekowa 13-15 lat.

 1. Przesłuchanie rekrutacyjne – odbywa się przed zakwalifikowaniem dziecka do programu MODERN BAND FOR KIDS w celu określenia poziomu zaawansowania uczestnika. Szczegóły rekrutacji określono w § 3 Regulaminu.
 2. Oferta – po Przesłuchaniu rekrutacyjnym, wraz z wynikami Przesłuchania rekrutacyjnego przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Rodzica / Opiekuna prawnego w karcie zgłoszeniowej Uczestnika Programu adres mailowy. Oferta zawiera proponowane zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i poziomu zaawansowania dziecka.
 3. Opłata wpisowa – uiszczana jest przez Rodzica / Opiekuna prawnego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia dziecka do udziału w Programie. Wniesienie opłaty wpisowej jest warunkiem dopuszczenia dziecka do udziału w Przesłuchaniu rekrutacyjnym. Opłata wpisowa wynosi 50 zł, jest bezzwrotna i uiszczana jest przelewem bankowym na konto Fundacji PMMI, zgodnie z danymi wskazanymi § 7 ust. 2. Regulaminu.
 4. Nauczyciel – osoba posiadająca wykształcenie muzyczne, wiedzę praktyczną i kwalifikacje do pracy z dziećmi, pozostająca w stosunku współpracy z Fundacją PMMI. Ewidencja Nauczycieli Programu prowadzona jest przez Fundację PMMI.
 5. Kurs – Program realizowany jest w różnych trybach – roczny, semestralny, miesięczny, zajęcia jednorazowe oraz zajęcia indywidualne i grupowe / zajęcia teoretyczne i praktyczne / zajęcia gry w zespole oraz na różnych poziomach zaawansowania. Po Przesłuchaniu rekrutacyjnym Rodzic / Opiekun prawny otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualną ofertę udziału w zajęciach dedykowaną dla dziecka. Rodzic / Opiekun prawny wybiera odpowiednie zajęcia z przygotowanej przez Fundację PMMI indywidualnej oferty, które nazywane są kursem. Szczegóły dokonywania opłaty za udział dziecka w Kursie omówiono w § 7 Regulaminu. 
  1. Kurs roczny – składa się z zajęć odbywających w okresie dwóch pełnych semestrów. I-semestr trwa od października 2020 roku do lutego 2021 roku, II-semestr lutego 2021 roku do czerwca 2021 roku.
  2. Kurs semestralny – składa się z zajęć odbywających się w okresie jednego pełnego semestru. 
  3. Kurs próbny – zajęcia obywające się „na próbę” – przed przystąpieniem do Programu. Zajęcia próbne mogą odbywać się w trybie zajęć jednorazowych lub przez okres miesiąca próbnego i są płatne zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Harmonogram – indywidualny plan zajęć Uczestnika, ustalany z uwzględnieniem przedmiotu przewodniego, wieku i poziomu zaawansowania kandydata. Harmonogram ustalany jest w terminie 7 dni od dnia przesłania Rodzicowi / Opiekunowi prawnemu wyników Przesłuchania rekrutacyjnego dziecka, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Karcie zgłoszenia Uczestnika Programu.
 7. Zajęcia indywidualne – zajęcia odbywające się z nauczycielem w składzie: Uczestnik + Nauczyciel lub dwóch Uczestników + Nauczyciel. Zajęcia zalecane są 1 lub 2 razy w tygodniu. 

Możliwość ustalenia cotygodniowych, regularnych zajęć odbywających się zgodnie z Harmonogramem lub zajęć nieregularnych z obowiązkiem zapisu na zajęcia minimum 14 dni przed planowanymi zajęciami. Zapisy na zajęcia nieregularne prowadzi Nauczyciel.

 1. Zajęcia grupowe – grupa liczy od 4 do 15 osób. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupie. Zalecane zajęcia minimum 1 raz w tygodniu.
 2.  Zajęcia jednorazowe – istnieje możliwość wykupienia jednorazowych zajęć w formie godzin dodatkowych. Zajęcia są płatne, zgodnie z Cennikiem, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Dokumenty – Karta zgłoszenia uczestnika Programu, Regulamin, Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), Oświadczenie o zapoznaniu się z tymi dokumentami, stanowiącymi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 4. Audyt półroczny koncert organizowany przez Fundację PMMI po zakończeniu każdego semestru Programu.

2 Postanowienia ogólne

 1. Fundacja udostępnia Rodzicom / Opiekunom prawnym Regulamin do zapoznania się w formie wiadomości poczty elektronicznej, a Rodzic / opiekun prawny akceptuje Regulamin poprzez oświadczenie w tej samej formie, przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin jest ponadto dostępny do pobrania w formie pliku .pdf na stronie internetowej znajdującej się pod adresem „pmmi.org.pl.”
 3. Regulamin określa zasady i warunki organizacji Programu, prawa i obowiązki Fundacji PMMI oraz Uczestników Programu, którego organizatorem jest Fundacja PMMI.
 4. Program obejmuje zajęcia indywidualne i grupowe dostosowane do wieku uczestników programu. 
 5. Zajęcia w ramach Programu KIDS podzielone są na dwa bloki tematyczne:
  1. teoria,
  2. praktyka.
 1. Zajęcia w ramach Programu odbywają się zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Opis zajęć zawartych w ofercie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, natomiast Harmonogram zajęć ustalany jest indywidualnie, po przydzieleniu kandydata do właściwej grupy wiekowej i zależny jest od poziomu zaawansowania poszczególnych Uczestników.
 2. Rodzic / Opiekun prawny może wykupić Kurs próbny, w celu określenia zainteresowania dziecka uczestnictwem w Programie. W celu uczestnictwa w Kursie próbnym obowiązuje procedura dostarczenia Dokumentów, zgodnie z § 3. ust. 2 Regulaminu i uiszczenia opłaty, zgodnie z Cennikiem, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu i danymi do opłat, wskazanymi w § 7. ust. 2 Regulaminu.

3 Rekrutacja

 1. Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 1 września 2020 roku do 10 października 2020 roku. 
 2. Rekrutacja prowadzona jest:
  1. drogą mailową poprzez przesłanie kompletu Dokumentów na adres e-mail: biuro@pmmi.org.pl,
  2. drogą telefoniczną pod numerem telefonu 576-008-818 w dniach: od poniedziałku do środy w godzinach 9-17, oraz w czwartek w godzinach 15-19,
  3. w Biurze Fundacji PMMI w dniach wtorek-czwartek w godzinach 15:00-17:00.
 3. Dzieci wpisane na Listę kandydatów, po dostarczeniu Dokumentów i uiszczeniu Opłaty wpisowej, o której mowa w § 7 ust. 6 Regulaminu, kierowane są na Przesłuchanie rekrutacyjne, pozwalające na właściwe ustalenie poziomu artystycznego tj. początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany. 
 4. Przesłuchanie rekrutacyjne, odbywa się w terminie wyznaczonym przez Nauczyciela na terenie placówki oświatowej, w której prowadzone są zajęcia w ramach Programu.
 5. Na Przesłuchanie rekrutacyjne należy przygotować artystyczne wykonanie utworu lub utwór autorski w dowolnej formie – np. śpiew, gra na instrumencie, wystukiwanie rytmu. 
 6. Przesłuchanie rekrutacyjne trwa minimalnie 3 minuty, maksymalnie 15 minut. 
 7. Wyniki Przesłuchania rekrutacyjnego Rodzic / Opiekun prawny otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Karcie zgłoszeniowej uczestnika programu najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia Przesłuchania rekrutacyjnego. 

4 Prawa

 1. Uczestnik uprawniony jest do korzystania ze sprzętu muzycznego stanowiącego własność Fundacji PMMI lub placówki oświatowej po zgłoszeniu takiej potrzeby, z zachowaniem dbałości i ostrożności o sprzęt muzyczny. 
 2. W przypadku uszkodzenia sprzętu muzycznego, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Nauczyciela, który spisuje raport zdarzenia i ocenia szkody. 
 3. Uczestnik może korzystać z własnego sprzętu muzycznego. 
 4. Uczestnik może brać udział w wydarzeniach pozaszkolnych organizowanych przez Fundację PMMI, w szczególności w koncertach, wystawach i warsztatach. 
 5. Uczestnik osiągający nieprzeciętne postępy w rozwoju muzycznym może wystąpić z zapytaniem o objęcie patronatem Fundacji PMMI i zorganizowanie indywidualnego koncertu w miejscu publicznym. 
 6. Rodzic / Opiekun prawny może dokupić dla Uczestnika Zajęcia jednorazowe. 

5 Obowiązki Uczestników, Rodziców/Opiekunów prawnych i Fundacji PMMI

Obowiązki Uczestników Programu

 1. Obowiązkiem Uczestnika jest:
  1.  poszanowanie sprzętu muzycznego, stanowiącego własność Fundacji PMMI znajdującego się w salach placówki oświatowej oraz ogólnego wyposażenia sal, w szczególności szkolnego sprzętu muzycznego, ławek, krzeseł, tablicy, 
  2. punktualne stawianie się na zajęcia zgodnie z Harmonogramem,
  3. postępowanie zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami Nauczyciela, które przedstawione zostaną podczas pierwszych zajęć Kursu,
  4. przygotowanie się na zajęcia poprzez odrabianie zadań domowych, a także w miarę możliwości wykonywanie zadanych ćwiczeń praktycznych,
  5. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny, w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19, w tym między innymi dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku złego samopoczucia natychmiastowe poinformowanie Nauczyciela o tym fakcie.

Obowiązki Rodzica / Opiekuna prawnego:

 1. Obowiązkiem Rodzica / Opiekuna prawnego jest informowanie Nauczyciela o planowanej nieobecności dziecka podczas zajęć minimum na 24h przed zajęciami wynikającymi z Harmonogramu:
  1. w przypadku poinformowania o nieobecności dziecka 48h przed planowanym rozpoczęciem zajęć możliwe jest odpracowanie zajęć indywidualnych w uzgodnionym z Nauczycielem terminie. Jeżeli Rodzic / Opiekun prawny poinformuje Nauczyciela o planowanej nieobecności dziecka później niż na 48h przed planowaną nieobecnością, ani Fundacja PMMI ani Nauczyciel nie mają obowiązku zorganizowania zajęć w odrębnym terminie;
  2. w przypadku zajęć grupowych niezbędne jest uzupełnienie przez Uczestnika materiału opracowanego w trakcie zajęć i nie istnieje możliwość zrealizowania zajęć w odrębnym terminie.
 2. Obowiązkiem Rodzica / Opiekuna prawnego jest zapewnienie Uczestnikowi bezpieczeństwa w drodze na zajęcia i z zajęć. 
 3. W przypadku, gdy Rodzic / Opiekun prawny wyraża zgodę na samodzielne dotarcie Uczestnika na zajęcia i powrót z zajęć zobowiązany jest do doręczenia pisemnego oświadczenia, zgodnie z którym, dziecko przemieszczać się będzie samodzielnie, na odpowiedzialność Rodzica / Opiekuna prawnego. 
 4. W przypadku wystąpienia u Uczestnika objawów charakterystycznych dla Covid-19 lub w przypadku podejrzenia możliwości zakażenia się Uczestnika poprzez kontakt z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 Rodzic / Opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Nauczyciela oraz Fundację PMMI.

Obowiązki Fundacji PMMI

 1. Fundacja PMMI, będąc Organizatorem Programu zobowiązana jest do zapewnienia opiekę profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. 
 2. W trakcie trwania zajęć odpowiedzialność za Uczestników projektu ponosi Nauczyciel. 
 3. Fundacja PMMI zobowiązana jest do zapewnienia sprzętu muzycznego niezbędnego do ćwiczeń i rozwoju muzycznej kariery, w tym między innymi: mikrofony, instrumenty szarpane, dęte, perkusyjne, monitory odsłuchowe, pulpity, syntezator, itd.

6 Dokumenty

 1. Dokumenty stanowią podstawę uczestnictwa w Programie. 
 2. Dokumenty podpisane przez Rodzica / Opiekuna prawnego należy dostarczyć bezpośrednio do Biura Fundacji lub przekazać Nauczycielowi.
 3. Dokumenty zawierające dane osobowe lub dane wrażliwe przechowywane są zgodnie z wymogami i przepisami prawa, o czym mowa w Oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych (RODO), które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

7 Koszty

 1. Uczestnictwo w Programie MODERN BAND FOR KIDS jest płatne. Opłata za Kurs dokonywana jest z góry za cały okres trwania Kursu po podpisaniu Dokumentów.
 2. Opłata za wybrany kurs w ramach programu MODERN BAND FOR KIDS dokonywana jest przelewem bankowym na konto “Fundacja The Polish Modern Music Institute”, o numerze: 86 1020 2892 0000 5702 0725 3000, w terminie 14 dni od momentu przydzielenia dziecka do grupy zaawansowania. 
 3. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika, nazwę instrumentu muzycznego uczestnika oraz rodzaj wybranego Kursu wraz z datą rozpoczęcia jej realizacji. /przykład: Jan Kowalski, Skrzypce, Kurs roczny od 01 IX/.
 4. Dokonanie opłaty, o której mowa w § 7 ust. 2. stanowi warunek przystąpienia do udziału w zajęciach składających się na program MODERN BAND FOR KIDS. 
 5. Przesłuchanie rekrutacyjne dokonywane jest po uiszczeniu Opłaty wpisowej. 
 6. Przesłuchanie rekrutacyjne jest bezpłatne dla kandydatów będących uczniami placówki, na terenie której jest przeprowadzany Program. 
 7. W przypadku, gdy kandydatem do udziału w projekcie jest dziecko spoza placówki oświatowej, na terenie której odbywają się zajęcia realizowane w ramach Programu Rodzic / Opiekun prawny zobligowani są do uiszczenia Opłaty wpisowej oraz opłaty za Przesłuchanie rekrutacyjne w wysokości 50 zł. 

9 Audyt półroczny

 1. Audyt półroczny może odbywać się zarówno na terenie placówki oświatowej jak również poza nią. 
 2. Udział w Audycie półrocznym jest obowiązkowy.
 3. Audyt półroczny jest formą testu nabytych umiejętności i ma na celu umożliwienie Uczestnikom zdobycie doświadczenia z występami przed publicznością. 
 4. Audyt półroczny uzależniony jest od sytuacji stanu pandemii i wytycznych organów państwowych w sprawie organizacji imprez publicznych. 

10 Rezygnacja z kursu

 1. Rodzic / Opiekun prawny może wypowiedzieć umowę, ze skutkiem na koniec semestru szkolnego. 
 2. Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy Rodzic lub Opiekun prawny dokonał opłaty bez wcześniejszego zapoznania się z Dokumentami lub w przypadku nagłej rezygnacji przed rozpoczęciem Kursu. 
 3. Opłata wpisowa w przypadku odstąpienia od umowy nie podlega zwrotowi i przeznaczona jest na realizację celów statutowych Fundacji PMMI.
 4. Usługi świadczone przez Fundację PMMI w ramach Programu podlegają reklamacji na zasadach ogólnych.

11 Zasady bezpieczeństwa

 1. Rodzic / Opiekun prawny oświadcza, że Uczestnik posiada aktualne ubezpieczenie obowiązujące na terenie placówki oświatowej, w której odbywają się zajęcia w ramach Programu.
 2. Zajęcia prowadzone w ramach Programu będą odbywały się z uwzględnieniem obostrzeń i zaleceń organów państwowych, w tym, w szczególności wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, właściwej stacji epidemiologicznej, a przede wszystkim w trybie zgodnym z zarządzeniami dyrektora placówki oświatowej. 
 3. W przypadku decyzji organów, o których mowa w §11 ust. 2 Regulaminu, dotyczących zmiany organizacji zajęć na terenie placówki oświatowej, w której realizowany jest Program na tryb zdalny, zajęcia realizowane w ramach Programu będą odbywać się również w formie zdalnej za pośrednictwem platformy ZOOM. W takim przypadku wydane zostanie oficjalne stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji PMMI – Wasyla Jerenowskiego w kwestii trybu organizacji Kursu.

 • 12 Siła wyższa
 1. Za siłę wyższą uznaje się wszelkie zjawiska uniemożliwiające prowadzenie zajęć w regularnym trybie, jak w szczególności choroba, ekstremalne zjawiska pogodowe, stan wojenny, stan pandemii.
 2. W przypadku niemożności realizacji całego Kursu Fundacja PMMI zobowiązuje się do zwrotu części kwoty wpłaconej na rzecz realizacji Programu odpowiadającej cenie za liczbę niezrealizowanych godzin Kursu. 
 3. W przypadku niemożności realizacji Kursu z powodu dotyczącego Nauczyciela, Fundacja PMMI zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa oraz do zwrotu części kwoty wpłaconej na rzecz realizacji Programu odpowiadającej cenie za liczbę niezrealizowanych godzin Kursu.  
 4. W przypadku, gdy zorganizowanie zastępstwa za Nauczyciela jest niemożliwe, Fundacja PMMI zobowiązuje się do zwrotu części kwoty wpłaconej na rzecz realizacji Programu odpowiadającej cenie za liczbę niezrealizowanych godzin Kursu. 
 5. W przypadku krótkotrwałej przerwy w realizacji zajęć wynikających z Harmonogramu, spowodowanej siłą wyższą (np. choroba Nauczyciela) zajęcia mogą zostać zrealizowane w innym terminie wyznaczonym przez Nauczyciela.

13 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w miejscu i czasie dla siebie wybranym. 
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie Fundacja PMMI poinformuje Rodzica / Opiekuna prawnego o zmianach poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej Fundacji PMMI, tj. pod adresem witryny internetowej: pmmi.org.pl
 3. W przypadku braku sprzeciwu Rodzica / Opiekuna prawnego co do zmian wprowadzonych w Regulaminie, uznaje się, że nowa wersja Regulaminu została zaakceptowana. 
 4. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu Rodzic / Opiekun prawny ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu, wskazując z uzasadnieniem, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej zmian w Regulaminie podstawę wnoszonego sprzeciwu. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny, Rodzic / Opiekun prawny może złożyć rezygnację z uczestnictwa dziecka w Programie a Fundacja PMMI zobowiązana jest do zwrotu części kwoty wpłaconej na poczet uczestnictwa dziecka w Programie w wysokości odpowiadającej opłacie za liczbę niewykorzystanych godzin Kursu.
 5. Za moment rozpoczęcia świadczenia usługi przez Fundację PMMI uważa się datę zaksięgowania środków na koncie bankowym Fundacji PMMI odpowiadających cenie za realizację wybranego Kursu, zgodnie z Cennikiem, stanowiącym załącznik nr 2. do Regulaminu. Zapłata należności, o której mowa w zdaniu poprzednim odbywa się najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania Dokumentów przez Rodzica / Opiekuna prawnego.
 6. Fundacja PMMI zobowiązuje się do wykonania usługi innowacyjnej edukacji muzycznej w ramach programu MODERN BAND FOR KIDS przy zachowaniu należytej staranności i z zachowaniem standardów obowiązujących przy realizacji tego typu usług. 
 7. Fundacja PMMI oraz Rodzic / Opiekun prawny zobowiązani są do współpracy w dobrej wierze, a w przypadku ewentualnych sporów, do rozwiązania ich na drodze pozasądowej korzystając z negocjacji, mediacji, arbitrażu. 
 8. W przypadku skierowania sporu na drogę sądową, sprawę rozpatruje sąd właściwy dla siedziby Fundacji PMMI.

Załączniki

 1. Dokumenty.
 2. Opis zajęć.
 3. Cennik.


 

X