page-header

RODO

RODO

Informacja w związku z przetwarzaniem danych przez FUNDACJĘ THE POLISH MODERN MUSIC INSTITUTE, z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000813308, posiadającą NIP: 6793192462.

Na podstawie art.  13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA THE POLISH MODERN MUSIC INSTITUTE, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Podłęskiej 9/98, 30-865 KRAKÓW wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000813308, posiadającą NIP: 6793192462, zwana dalej „Administratorem”.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, zwane dalej „Danymi” w postaci:

imienia i nazwiska,

numeru telefonu,

adresu e-mail,

miejsca i typu prowadzonej działalności, 

Dane przetwarzane są zgodnie z RODO. Podstawą przetwarzania Państwa Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora. Dane będą wykorzystywane w celach związanych z działalnością Administratora, o której mowa w Statucie, tj. w celu dokonywania czynności związanych z programami edukacji muzycznej, w zakresie przesyłania informacji o szkoleniach i projektach dedykowanych dla artystów, menadżerów i wolontariuszy, a także informacji niezbędnych do przystąpienia do udziału w programach Administratora.

W związku z przetwarzaniem Państwa Danych przez Administratora przysługuje Państwu:

  • prawo żądania dostępu do Danych, prawo do sprostowania Danych,
  •   prawo do usunięcia Danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych,
  •   prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  •   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Danych nie jest obowiązkowe, jednakże umożliwi ono kontakt Administratora w celu prawidłowego realizowania usług świadczonych przez Administratora. Dane pozyskane przez Administratora będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego dostarczenia usługi, oraz obowiązków ciążących na Administratorze po spełnieniu usługi, jednakże, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 576 008 818 lub 882 486 848 oraz adresem e-mail: info@pmmi.org.pl .

Państwa Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, w szczególności nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym profilowane.