page-header

Statut fundacji i inne akty prawne

 • Statut

  FUNDACJA THE POLISH MODERN MUSIC INSTITUTE

  CEL FUNDACJI ORAZ FORMY JEGO REALIZACJI

  § 8

  1. Celami fundacji są:

  • wsparcie i popularyzacja edukacji muzycznej,

  • wspieranie lokalnych projektów muzycznych, artystycznych i literackich,

  • wsparcie placówek edukacyjnych,

  • wspieranie działań na rzecz reformy edukacji muzycznej,

  • kształcenie i wspieranie specjalistów z branży muzycznej,

  • organizacja festiwali edukacyjnych, muzycznych i innych dziedzin sztuki,

  • działania na rzecz wdrożenia innowacyjnych programów edukacji muzycznej,

  • wymiana międzynarodowa idei i pomysłów,

  • projektowanie nowych programów edukacji muzycznej,

  • wspieranie działalności gospodarczej w branży muzycznej,

  • promocja i organizacja wolontariatu,

  • działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

  § 9

  Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

  1. organizowanie i finansowanie seminariów, sympozjów, wystaw, odczytów, szkoleń i spotkań, jak również innych form działalności oświatowej i edukacyjnej,

  2. aktywizowanie społeczeństwa do podejmowania działań służących celom Fundacji,

  3. tworzenie nowych programów edukacji muzycznej,

  4. finansowanie stypendiów naukowych, organizowanie konkursów, fundowanie nagród,

  5. współpracę, wpieranie oraz finansowanie instytucji naukowych, kulturalnych oraz artystycznych, których cel działania jest zbieżny z celami Fundacji,

  6. wydawanie publikacji o tematyce muzycznej lub edukacyjnej wspierających realizację celów fundacji,

  7. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej,

  8. współpracę z osobami fizycznymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji,

  9. promocję i organizację akcji propagujących idee Fundacji,

  10. wsparcie w procesie uzyskiwania funduszy przez inne osoby i organizacje w zakresie celów zbieżnych z celami Fundacji (crowdfunding oraz fundraising).

  11. Organizowanie kursów muzycznych,

  12. Prowadzenie edukacji.

  Pobierz statut fundacji w wersji pdf    Pobierz

 • Regulamin

  §1.
  INFORMACJE OGÓLNE

  1. Strona internetowa https://pmmi.org.pl jest prowadzona przez Fundację Polish Modern Music Institute (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą ul. Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000813308, NIP: 6793192462, REGON: 384855445.
  2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie realizowanego przez serwis PayU SA.
  3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399
  4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://pmmi.org.pl/regulamin-darowizn

  §2.
  ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

  1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
  2. Serwis PayU umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji PMMI celem wsparcia działań statutowych.
  3. Darowizny przekazywane za pomocą strony https://pmmi.org.pl/wspieraj-ppmi
  4. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis PayU, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu payu.pl
  5. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą:• przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie http://www.payu.pl/płatności-online) oraz kart płatniczych,
  6. Dodatkowo, ze strony Serwisu PayU Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
  7. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu PayU wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celach marketingowych, zgodnie z §4 niniejszego Regulaminu.

  §3.
  PRZETWARZANIE DANYCH

  1. Wypełniając dane w Formularzu Darczyńca akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Fundację, zgodnie z warunkami Regulaminu i w celach w nim określonych.
  2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja PMMI z z siedzibą ul. Rynek Dębnicki 6/1, 30-319 Kraków.
  3. Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
  4. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem (w przypadku gdy są niezbędne), a także w celu wypełniania naszej działalności statutowej . Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym.
  5. Dane mogą być  przetwarzane w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym profilowane.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
  7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  8. Dane osobowe będą przetwarzane zasadniczo przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem.

  §4.
  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.
  2. Reklamację należy zgłosić na adres: biuro@pmmi.org.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację JiM indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

  §5.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Fundacja PMMI ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • RODO

  Informacja w związku z przetwarzaniem danych przez FUNDACJĘ THE POLISH MODERN MUSIC INSTITUTE, z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000813308, posiadającą NIP: 6793192462.

  Na podstawie art.  13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

  Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA THE POLISH MODERN MUSIC INSTITUTE, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Podłęskiej 9/98, 30-865 KRAKÓW wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000813308, posiadającą NIP: 6793192462, zwana dalej „Administratorem”.

  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, zwane dalej „Danymi” w postaci:

  imienia i nazwiska,

  numeru telefonu,

  adresu e-mail,

  miejsca i typu prowadzonej działalności,

  Dane przetwarzane są zgodnie z RODO. Podstawą przetwarzania Państwa Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora. Dane będą wykorzystywane w celach związanych z działalnością Administratora, o której mowa w Statucie, tj. w celu dokonywania czynności związanych z programami edukacji muzycznej, w zakresie przesyłania informacji o szkoleniach i projektach dedykowanych dla artystów, menadżerów i wolontariuszy, a także informacji niezbędnych do przystąpienia do udziału w programach Administratora.

  W związku z przetwarzaniem Państwa Danych przez Administratora przysługuje Państwu:

  • prawo żądania dostępu do Danych, prawo do sprostowania Danych,
  •   prawo do usunięcia Danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania Danych,
  •   prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  •   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie Danych nie jest obowiązkowe, jednakże umożliwi ono kontakt Administratora w celu prawidłowego realizowania usług świadczonych przez Administratora. Dane pozyskane przez Administratora będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego dostarczenia usługi, oraz obowiązków ciążących na Administratorze po spełnieniu usługi, jednakże, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.

  Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu 576 008 818 lub 882 486 848 oraz adresem e-mail: info@pmmi.org.pl .

  Państwa Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, w szczególności nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym profilowane.