FUNDACJA THE POLISH MODERN MUSIC INSTITUTE

CEL FUNDACJI ORAZ FORMY JEGO REALIZACJI

§ 8

1. Celami fundacji są:

 • wsparcie i popularyzacja edukacji muzycznej,

 • wspieranie lokalnych projektów muzycznych, artystycznych i literackich,

 • wsparcie placówek edukacyjnych,

 • wspieranie działań na rzecz reformy edukacji muzycznej,

 • kształcenie i wspieranie specjalistów z branży muzycznej,

 • organizacja festiwali edukacyjnych, muzycznych i innych dziedzin sztuki,

 • działania na rzecz wdrożenia innowacyjnych programów edukacji muzycznej,

 • wymiana międzynarodowa idei i pomysłów,

 • projektowanie nowych programów edukacji muzycznej,

 • wspieranie działalności gospodarczej w branży muzycznej,

 • promocja i organizacja wolontariatu,

 • działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 9

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie seminariów, sympozjów, wystaw, odczytów, szkoleń i spotkań, jak również innych form działalności oświatowej i edukacyjnej,

 2. aktywizowanie społeczeństwa do podejmowania działań służących celom Fundacji,

 3. tworzenie nowych programów edukacji muzycznej,

 4. finansowanie stypendiów naukowych, organizowanie konkursów, fundowanie nagród,

 5. współpracę, wpieranie oraz finansowanie instytucji naukowych, kulturalnych oraz artystycznych, których cel działania jest zbieżny z celami Fundacji,

 6. wydawanie publikacji o tematyce muzycznej lub edukacyjnej wspierających realizację celów fundacji,

 7. współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej,

 8. współpracę z osobami fizycznymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celem Fundacji,

 9. promocję i organizację akcji propagujących idee Fundacji,

 10. wsparcie w procesie uzyskiwania funduszy przez inne osoby i organizacje w zakresie celów zbieżnych z celami Fundacji (crowdfunding oraz fundraising).

 11. Organizowanie kursów muzycznych,

 12. Prowadzenie edukacji.

X